alert search chain lock logout arrow_drop_up close filter currency add flight phone check shopping_cart Cruise transport_bus transport_car Favorite favorite_outline flight_land flight_takeoff star hotel info info_outline chevron_down chevron_left chevron_right chevron_up parking remove star_outline star_half brand_facebook brand_instagram brand_pinterest brand_twitter home edit calendar Remove arrow-up arrow-right arrow-down arrow-left menu user dollar subdirectory-arrow-right Edit

KVKK BaÅŸvuru

Ä°lgili kiÅŸi (veri sahibi) olarak 6698 sayılı KVK Kanunun 13. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna BaÅŸvuru Usul ve Esasları Hakkında TebliÄŸ” hükümleri uyarınca, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen ve aÅŸağıda 9 madde halinde sayılan haklarınıza iliÅŸkin taleplerinizi yazılı olarak ÅŸirket merkezimize “19 Mayıs Mah. Dr. Hüsnü Ä°. Öztürk Sok. ÅžiÅŸli Plaza E Blok 1/15, ÅžiÅŸli, Ä°stanbul” veya ÅŸirketimize ait “histurizm@hs01.kep.tr” kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize gönderebilirsiniz.

BaÅŸvurunuzda;

● Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,

● Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruÄŸu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

● Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

● Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

● Talep konusu, bilgilerinin bulunması yukarıda belirtilen tebliÄŸin 5/2. maddesi gereÄŸince zorunlu olup bu bilgilerden bir veya birkaçını içermeyen baÅŸvurular mevzuat gereÄŸi maalesef iÅŸleme alınamamaktadır. KVK Kanunun 11. maddesi kapsamında iletebileceÄŸiniz talepler ÅŸunlardır:

1. KiÅŸisel verilerinizin iÅŸlenip iÅŸlenmediÄŸini öÄŸrenebilirsiniz

2. KiÅŸisel verileriniz iÅŸlenmiÅŸse buna iliÅŸkin bilgi talep edebilirsiniz

3. KiÅŸisel verilerinizin iÅŸlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öÄŸrenebilirsiniz

4. Yurt içinde veya yurt dışında kiÅŸisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kiÅŸileri öÄŸrenebilirsiniz

5. KiÅŸisel verilerinizin eksik veya yanlış iÅŸlenmiÅŸ olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz

6. KiÅŸisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz

7. Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kiÅŸisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiÅŸilere bildirilmesini isteyebilirsiniz

8. Ä°ÅŸlenen kiÅŸisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz

9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.