alert search chain lock logout arrow_drop_up close filter currency add flight phone check shopping_cart Cruise transport_bus transport_car Favorite favorite_outline flight_land flight_takeoff star hotel info info_outline chevron_down chevron_left chevron_right chevron_up parking remove star_outline star_half brand_facebook brand_instagram brand_pinterest brand_twitter home edit calendar Remove arrow-up arrow-right arrow-down arrow-left menu user dollar subdirectory-arrow-right Edit

GÄ°ZLÄ°LÄ°K POLÄ°TÄ°KAMIZ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE RIZA METNİ

H.I.S. olarak, müÅŸterilerimizin özel hayatlarının gizliliÄŸine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle müÅŸterilerimizin kiÅŸisel verilerinin kullanılmasında, müÅŸterilerimizin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla yürürlükte olan KiÅŸisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) hakkında bilgi vermek istiyoruz.

H.I.S. veri sorumlusu olarak siz deÄŸerli müÅŸterilerimizin verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, iÅŸleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiÄŸi durumlarda 3. kiÅŸilere açıklayabilecek olup, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize iliÅŸkin olarak sizleri aydınlatmak istiyoruz.

KiÅŸisel verileriniz, Åžirketimiz tarafından saÄŸlanan hizmet ve Åžirketimizin ticari faaliyetlerine baÄŸlı olarak deÄŸiÅŸkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Åžirketimiz birimleri ve ofisler, Topluluk Åžirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. H.I.S. tarafından toplanan kiÅŸisel verileriniz aÅŸağıdaki amaçlar doÄŸrultusunda Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kiÅŸisel veri iÅŸleme ÅŸartları ve amaçları dâhilinde iÅŸlenecektir.

Åžirketimiz tarafından toplanan kiÅŸisel verileriniz, Åžirketin ticari ve/veya iÅŸ stratejilerinin planlanması ve icrası, ÅŸirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleÅŸtirilmesi için ilgili iÅŸ birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna baÄŸlı iÅŸ süreçlerinin yürütülmesi, Åžirketin ve Åžirketle iÅŸ iliÅŸkisi içerisinde olan ilgili kiÅŸilerin hukuki, teknik ve ticari iÅŸ güvenliÄŸinin temin edilmesi, ÅŸirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kiÅŸileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iÅŸ birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iÅŸ süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla  hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kiÅŸiler ile diÄŸer kiÅŸilerle Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kiÅŸisel veri iÅŸleme ÅŸartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. Åžirketimiz belirtilen amaçlar dahilinde kiÅŸisel verilerinizi madde de sayılmayan 3. Firmalara da aktarabilecektir.

Åžirketimiz kiÅŸisel verilerinizi, seyahatinizle baÄŸlantılı tüm hizmet saÄŸlayıcılarıyla (Hizmet SaÄŸlayıcıları) talep etmiÅŸ olduÄŸunuz hizmete dair faaliyetler, satışlar, özel teklifler, indirimler ve kampanyalar hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaçlarıyla da paylaÅŸmaktadır.

Åžirketimiz ve Hizmet SaÄŸlayıcıları kiÅŸisel verilerinizi yalnızca talep etmiÅŸ olduÄŸunuz hizmete dair faaliyetler, satışlar, özel teklifler, indirimler ve kampanyalar hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaçlarıyla ve bu metinde sayılan diÄŸer amaçlarla ilgili olarak toplamakta, kullanmakta, iÅŸlemekte, saklamakta, yurtdışında ve yurtiçinde aÅŸağıda açıklanan üçüncü kiÅŸilere aktarmakta ve güvende tutmaktadır.

Åžirketimiz, kiÅŸisel verilerinizin seyahatinizle baÄŸlantılı olarak iÅŸlenmesi konusunda müÅŸterinin bulunduÄŸu ülkedeki hukuk düzeni ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayabilecek, seyahat edilecek ülkelerde bulunan ve seyahat acenteleri ile seyahatinizle baÄŸlantılı Hizmet SaÄŸlayıcıları dahil olmak üzere Åžirket ile iÅŸbirliÄŸi içinde olan üçüncü kiÅŸilere aktarabilecektir. Ancak Åžirketimiz, kiÅŸisel verilerinizin bu ülkelerde Kanun’a ve yürürlükte olan diÄŸer veri koruma mevzuatına uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.

Åžirketimiz, kiÅŸisel verilerinizin yetkisiz veya yasadışı iÅŸlenmesine veya eriÅŸimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını saÄŸlayacak ve kiÅŸisel verilerinizin saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluÅŸturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diÄŸer önlemleri almaktadır. Åžirketimiz ayrıca, kiÅŸisel verilerinize yasadışı eriÅŸimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve kiÅŸisel verilerinizin toplanması, saklanması ve iÅŸlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktadır. KiÅŸisel verilerinize eriÅŸim sadece bu verilere kati ÅŸekilde eriÅŸime ihtiyacı olan ve kati sözleÅŸmesel gizlilik yükümlülüÄŸüne sahip çalışanlar, sözleÅŸmesel yükleniciler, yetkililer ve diÄŸer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.

DilediÄŸiniz zaman bize baÅŸvurarak;

• KiÅŸisel verilerinizin iÅŸlenip iÅŸlenmediÄŸini,

• KiÅŸisel verileriniz iÅŸlenmiÅŸse buna iliÅŸkin bilgileri,

• KiÅŸisel verilerinizin iÅŸlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını,

• Hangi kuruluÅŸlarla ve ne amaçla paylaşıldığını,

• Yurtiçinde ve yurtdışında kiÅŸisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiÅŸileri öÄŸrenebilirsiniz.

• Eksik ya da hatalı kaydedilen ya da kullanılan bilgilerinizin düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan iÅŸlemin kiÅŸisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiÅŸilere bildirilmesini,

• Kanunda öngörülen ÅŸartlar saÄŸlanmışsa bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini,

• Bilgilerinizin kanuna aykırı olarak kaydedildiÄŸini veya kullanıldığını düÅŸünüyorsanız ve bu sebeple zarara uÄŸramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrası gereÄŸince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kanunun belirlediÄŸi diÄŸer yöntemlerle Åžirketimize iletebilirsiniz. KiÅŸisel Verileri Koruma Kurulu, ÅŸu aÅŸamada herhangi bir yöntem belirlemediÄŸi için, baÅŸvurunuzu, KVK Kanunu gereÄŸince, yazılı olarak, kimliÄŸinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Åžirketimize iletmeniz gerekmektedir.

Ayrıca, Kanun kapsamındaki haklarınıza iliÅŸkin detaylı bilgi almak için TBMM’nin resmi internet sitesinden kanunu inceleyebilirsiniz.

Ayrıca KiÅŸisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kullanıcı olarak, iÅŸ bu yazıyı okuyarak, H.I.S. ile paylaÅŸtığınız özel nitelikli kiÅŸisel veriler de dahil olmak üzere her tür kiÅŸisel verisinin iÅŸlenmesine, yukarıda belirtilen kiÅŸilere aktarılmasına, hiç bir ÅŸüpheye mahal vermemek üzere açık ÅŸekilde rıza gösterdiÄŸinizi ve KİŞİSEL VERÄ°LERÄ°N KORUNMASI HAKKINDA BÄ°LGÄ°LENDÄ°RME yazısını okuduÄŸunuzu, anladığınızı kabul ve beyan etmektesiniz. EÄŸer burada yer alan koÅŸulları kabul etmiyorsanız lütfen H.I.S. web sitesinde kiÅŸisel verilerinizi paylaÅŸmayınız. Buna raÄŸmen H.I.S. web sitesinde kiÅŸisel verilerinizi paylaÅŸmayadevam etmeniz, buradaki koÅŸulların tarafınızdan kabul edildiÄŸi anlamına gelecektir.